Kancelaria

 

Pon, Wt, Śr:  09:00 - 13:00

Cz, Pt: 15:00 - 18:00

Sobota, Niedziela: nieczynna

 

tel: 071/314-21-42
Kontakt

 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty
ul. Łużycka 4
56-400 Oleśnica Śląska

www.olesnica.archidiecezja.wroc.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO PARAFII ŚW. JANA APOSTOŁA:

71 9584 0008 2001 0000 1081 0001

 

Kancelaria parafialna czynna:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA: GODZ. 9:00-13:00 
CZWARTEK, PIATEK:  GODZ. 15:00 - 18:00
SOBOTA I NIEDZIELA: NIECZYNNA


TELEFON - KANCELARIA: 71 314 21 42

TELEFON DYŻURNY: 505 912 221

 

 

REGULAMIN FOTOGRAFOWANIA W BAZYLICE

 


Regulamin dotyczący fotografowania
i filmowania w obiekcie sakralnym
Bazylice Mniejszej (parafia p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty) w Oleśnicy

I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin, zarówno jego normy ogólne, jak i konkretne wskazania dotyczące fotogra-fowania i filmowania w poszczególnych momentach liturgii, opiera się na nauczaniu Kościoła, który jednoznacznie stwierdza, że liturgia jako działanie Chrystusa-Kapłana i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą. Ponadto, ustawodawstwo polskie gwa-rantuje nienaruszalność sprawowania kultu publicznego, którego zorganizowanie, jak i przebieg przynależy władzy kościelnej.

2. Do filmowania i fotografowania w obiektach sakralnych zarówno w trakcie trwania liturgii, jaki i poza nią, wymagana jest zgoda Proboszcza Parafii (ew. osób przez niego upoważnionych).

3. Z wnioskiem (pisemnym lub ustnym) o wyrażenie zgody na fotografowanie/filmowanie należy się zgłosić bezpośrednio przed rozpoczęciem liturgii w Zakrystii Bazyliki Mniejszej albo we wcze-śniejszym czasie w Kancelarii Parafialnej lub bezpośrednio do Proboszcza Parafii.

4. Proboszcz podejmuje decyzję samodzielnie i niezależnie, kierując się względami troski o prawidłowy przebieg liturgii, zgodny z prawem i nauką Kościoła i dobrem wiernych w niej uczestniczących, a także zważając na ochronę mienia stanowiącego własność Parafii. Decyzja Proboszcza jest ostateczna.

5. Osoby nieposiadąjące zgody Proboszcza na fotografowanie oraz filmowanie, nie mogą wykony-wać tych czynności. W przypadku, gdy fotografie lub nagrania będą dokonywane bez uzyskania stosownej zgody, Proboszcz, każdy celebrans liturgii, jak i inna upoważniona osoba, może żądać zaprzestania wykonywania tych czynności, a w skrajnych przypadkach opuszczenia świątyni przez osobę niedostosowującą się do postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Wykorzystanie zdjęć lub filmów uzyskanych w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, w tym publiczne wykorzystywanie zdjęć wykonanych bez stosownej zgody Proboszcza, w szczególności umieszczanie ich na portalach internetowych, w mediach społecznościowych, dziennikach, maga-zynach, periodykach, książkach, opracowaniach, transmisja środkami masowego przekazu, trak-tuje się jako naruszenie własności i dóbr prawnie chronionych Parafii i jest zabronione.

7. Zabrania się również wykorzystywania zdjęć lub nagrań uzyskanych na podstawie stosownej zgody Proboszcza w sposób stanowiący obrazę uczuć religijnych, norm moralnych, dóbr osobistych innych ludzi oraz dobrych obyczajów.

8. Parafia nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wykorzystanie zdjęć lub nagrań przez inne podmioty, w tym w zakresie zgody na publikację wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach lub nagraniach.

II. Zasady fotografowania


1. Od osób realizujących film (zdjęcia fotograficzne), wymaga się takiego zachowania (kultura słowa i bycia, stosowne ubranie, itp.), które odpowiada powadze Bazyliki Mniejszej, jako miejsca kultu religijnego.

2. Filmowanie lub fotografowanie do celów zawodowych (komercyjnych) jest niedopuszczalne, za wyjątkiem sytuacji, w których filmowanie i fotografowanie dokonywane jest na rzecz beneficjentów sakramentów (w szczególności dotyczy to takich sakramentów jak: chrzest, komunia, bierzmowanie, małżeństwo) w oparciu o uzyskaną zgodę Proboszcza albo gdy Parafia współdziała ze stosownym podmiotem przy realizacji konkretnego projektu w oparciu o wcześniejsze ustalenia i zawarte poro-zumienia (umowy), np. zapis koncertu.

3. Osoba, która do celów komercyjnych podczas liturgii realizuje film lub zdjęcia fotograficzne, powinna z odpowiednim wyprzedzeniem omówić z Proboszczem warunki planowanego przedsię-wzięcia, a w szczególności:
• określenie miejsca dokonywanych zdjęć (filmowych i fotograficznych),
• ewentualne dodatkowe oświetlenie w pobliżu ołtarza i ambony,
• ustalenie ilości operatorów filmujących lub wykonujących zdjęcia.
Wymienione warunki powinny spełniać również te osoby, które podczas liturgii filmują i fotografują do celów prywatnych.

4. W przypadku kamery stacjonarnej, wymaga się wcześniejszego uzgodnienia z kapłanem, który przewodniczy liturgii, miejsca jej zainstalowania, zakresu i czasu rejestracji.

5. Fotografowi i kamerzyście nie wolno zajmować miejsca w prezbiterium, a więc w strefie przezna-czonej dla kapłana i osób pełniących posługi przy ołtarzu i ambonie oraz naruszać powagę i poufność sakramentu spowiedzi.

6. Osoby filmujące lub wykonujące zdjęcia przy wykonywaniu czynności powinni zachować szacunek dla świętego charakteru liturgii i miejsca, w którym jest ona sprawowana. Dlatego zobowiązuje się fotografów i kamerzystów:
a) aby swoje czynności wykonywali z dyskrecją, nie przeszkadzając wiernym w pobożnym uczest-nictwie w liturgii,
b) aby ograniczali używanie lampy błyskowej, dodatkowych źródeł oświetlenia (reflektorów) oraz innych efektów stosowanych przy filmowaniu lub robieniu zdjęć.

7. W przypadku gdy osoby filmujące lub wykonujące zdjęcia nie są osobami wierzącymi, winny oka-zać postawę pełną szacunku tak dla samej Bazyliki Mniejszej, ludzi się w Niej znajdujących, jak i liturgii tam sprawowanej.

III. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie wątpliwości wynikające przy stosowaniu niniejszego Regulaminu rozstrzyga Proboszcz.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podania go do publicznej wiadomości.

Oleśnica, 4 sierpnia 2017 r.